Q & A

제목
  컬링대표정체발견
이름
   파멸하라 [ E-mail ]
홈페이지
  
첨부화일


<div id="ViewHeader" class="article_head" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 45px; position: relative; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="subject" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px 30px;"><h2 class="headline mg" id="article_title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-size: 32px; letter-spacing: -3px;">김민정 감독 '12장 분량' 민낯 "역량도 없는 권력"…"못해도 동메달" 자신감과 대조</h2></div><div class="byline" style="margin: 0px; padding: 0px; position: absolute; bottom: 20px; left: 30px;"><span style="color: rgb(136, 136, 136); letter-spacing: -1px;">기사입력 : 2018-11-09 10:02</span></div><div class="article_sns_w" style="margin: 0px; padding: 0px; position: absolute; bottom: 20px; right: 60px;"><ul class="article_sns_c" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; overflow: hidden;"><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" id="btn_FaceBook" class="ico face" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: 0px -1830px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px;">페이스북</a></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" id="btn_Twitter" class="ico twi" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: -45px -1830px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px;">트위터</a></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" id="btn_KaKaoStory" class="ico kao" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: -90px -1830px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px;">카카오스토리</a></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><span class="sec_home_line" style="position: absolute; top: 9px; left: 64px; width: 1px; height: 20px;"></span><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" class="ico comment" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: -134px -1830px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px; padding-right: 15px;">댓글</a></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" id="btn_print" class="ico print" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: 10px -1926px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px;">인쇄</a></li><li class="text_s_w" style="margin: 0px 0px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" id="btn_txt_small" class="ico text_s" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: -35px -1926px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px;">글씨작게</a></li><li class="text_l_w" style="margin: 0px 0px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 15px; list-style: none; border: none; float: left; position: relative;"><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" id="btn_txt_big" class="ico text_l" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; background-image: url("/images/201605/icon.png"); background-position: -75px -1926px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; display: block; width: 30px; height: 30px;">글씨크게</a></li></ul></div></div><div id="ad_view" style="margin: -45px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px; background-color: rgb(255, 255, 255); position: absolute; left: 440px; width: 278px; height: 95px; z-index: 999;"></div><div class="etoday_content" style="margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; overflow: hidden; width: 1100px; background: url("/images/201605/bg_repeatY.gif") 780px 0px repeat-y rgb(255, 255, 255); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px;"><div id="block_body" class="et_cont_left" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; float: left; width: 760px;"><div class="cont_left_wrap" itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="cont_left_article_w" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 40px; width: 760px; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><div class="cont_left_article" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px 30px; overflow: hidden; width: 680px; clear: both; font-size: 17px; line-height: 32px; letter-spacing: -1px;"><div id="CmAdContent" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div id="newsContent" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin-bottom: 35px; border: none;"></p><div class="img_box_C" style="margin: auto; padding: 6px 6px 0px; border: 1px solid rgb(219, 219, 221); clear: both; width: 600px; text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="iframe_img" href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; height: 669px; width: 600px; display: block; position: relative; text-align: left;"><img src="http://www.etoday.co.kr/images/201507/plus.png" width="27" height="27" alt="원본보기" class="imgov" style="border: 0px; vertical-align: top; padding: 0px; position: absolute; right: 0px;"><img src="http://img.etoday.co.kr/pto_db/2018/11/20181109095932_1269056_600_669.jpg" width="600" height="669" alt="(출처= SBS '8뉴스' 캡처)" style="border: 0px; vertical-align: top; padding: 0px;"></a></div><div class="img_box_desc" style="margin: 0px; padding: 5px 0px 6px; line-height: 22px; font-size: 11px; text-align: left; word-break: break-all; color: rgb(102, 102, 102);">(출처= SBS '8뉴스' 캡처)</div><div id="img_ifm_bnr" style="margin: 0px; padding: 0px;"></div></div>2018 평창올림픽에서 은메달을 따며 국민들의 큰 관심을 받았던 컬링 '팀킴'이 김민정 감독과 그의 아버지 김경두 대한컬링연맹 회장 직무대행의 민낯을 폭로해 파문이 일고 있다.<p style="margin-bottom: 35px; border: none;"></p><p style="margin-bottom: 35px; border: none;">8일 SBS '8뉴스'에서 팀킴 선수들은 선수생명에 위기를 느끼고 김민정감독과 그의 아버지 김경두 직무대행의 갑질을 폭로했다. 이날 선수들은 김민정 감독의 실력을 묻는 질문에 "아니요"라며 "컬링을 하는 사람이라면 실력이 부족하다는 것을 누구나 알 것"이라고 밝히기도 했다. 또 '팀킴' 선수들은 올림픽 후 김 감독의 아들 어린이집 행사에 강제적으로 불려가 사인을 한 사실도 폭로했다. 더불어 김민정 감독의 아버지이자 한국 컬링의 개척자로 불리는 김경두 직무대행에 대해서는 지난 2015년 이후 각종 대회에서 받은 상금의 액수는 물론 사용처를 개인통장으로 관리하는 행태에 문제제기를 한 상황이다.<span name="inspace_pos"> </span></p><div id="div-gpt-ad-1464345813197-9" data-google-query-id="CLThpP6kxt4CFdQYKgodGHcAuA" style="margin: 0px 0px 10px 29px; padding: 3px 0px 0px; width: 200px; height: 200px; float: right; z-index: 100;"><div id="google_ads_iframe_/12208663/Web_Sub_view_in_200x200_three_0__container__" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none;"><iframe id="google_ads_iframe_/12208663/Web_Sub_view_in_200x200_three_0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/12208663/Web_Sub_view_in_200x200_three_0" width="200" height="200" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" data-google-container-id="p" data-load-complete="true" style="border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: bottom;"></iframe></div></div><p style="margin-bottom: 35px; border: none;">선수들은 대한체육회에 A4용지 12장 분량의 호소문을 제출하면서 "김민정 감독은 훈련에 참석한 날을 세는 것이 더 쉬울 정도였으며 어떤 지도도 없었다"고 밝힌 것으로 전해졌다.</p><p style="margin-bottom: 35px; border: none;">이런 모습은 그동안 김민정 감독이 보여준 컬링에 대한 자신감과는 대조적인 폭로다. 김민정 감독은 지난 2017년 올림픽을 앞두고 개최된 미디어데이에서 "여기서 5일 훈련했는데 메달을 딸 수 있을거라고 생각하시냐"는 돌직구를 날려 화제가 되기도 했다. 또 올림픽 은메달 획득 이후 출연한 MBC '무한도전'에서 김민정 감독은 "내 입장에서는 은메달이 행복하지만 놀라운 일도 아니다"라며 "그동안 경험이 있으니 못해도 동메달을 딸 수 있을 것이라고 생각했다"고 생각을 밝힌바 있다.<span name="inspace_pos"> </span></p></div></div></div></div></div></div></div><p><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px; background-color: rgb(255, 255, 255);">[출처] 이투데이: </span><a href="http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#csidx937bb962596c447a48689dd145ef7ad" style="letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; margin: 0px; font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1685536#csidx937bb962596c447a48689dd145ef7ad </a><img src="http://linkback.etoday.co.kr/images/onebyone.gif?action_id=937bb962596c447a48689dd145ef7ad" style="border: 0px; vertical-align: top; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: 맑은고딕, "Malgun Gothic", gulim, Dotum, "MS PGothic"; font-size: 13px; letter-spacing: -0.6px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p>


<div style="width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; display:none">
<p align="center"><a href="http://www.massage1616.co.kr/index.html" target="_blank">인천마사지</a> -인천마사지</p>
</div>

 
이름
내용
비밀번호
 

        

관리자로그인~~ 전체 26096개 - 현재 1/1740 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
[N]
2005-01-17
2122
[N]
2002-08-04
2410
26096
2019-05-27
0
26095
2019-05-27
0
26094
2019-05-27
0
26093
2019-05-27
0
26092
2019-05-27
0
26091
2019-05-27
0
26090
2019-05-27
0
26089
2019-05-27
0
26088
2019-05-27
0
26087
2019-05-27
0
26086
2019-05-27
0
26085
2019-05-27
0
26084
2019-05-27
0
26083
2019-05-27
0
26082
2019-05-27
0
[맨처음] .. [이전] 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [다음] .. [마지막]